Kapat

Avukat Fırat HASGÜMÜŞ, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukattır. Diyarbakır avukat merkezli ve diğer illerde; ceza yargılamasında, boşanma, velayet, nafaka ve aile hukukunda, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası tazminat davalarında, sağlık hukukunda, iş hukukunda, bilişim hukukunda, idare ve vergi hukukunda hukuki danışmanlık yapmakta, avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

Diyarbakır Avukatlık Hizmetleri

Vasiyetname Ne Şekilde Yapılır? Vasiyetname Nedir? Vasiyetname Şekilleri Nelerdir?

VASİYETNAME NEDİR ve NASIL YAPILIR?

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile mirasının paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda Madde 531 ‘’ Vasiyet, resmî şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir.’’ şeklinde olup, mevzuatta vasiyetnamenin tanımı yapılmıştır. Vasiyetname ile varılması istenilen amaç, ölen kişinin arkasında bıraktığı mal varlığının taksimini yapmaktır. Tabi bu taksimi yaparken bazı kurallara riayet edilmesi gerekmektedir. Miras bırakan kişi vasiyetnamesinde dileği gibi tasarruf hakkına sahip değildir.

Örneğin, miras hukukunda saklı pay hakkı düzenlenmiş olup, miras üzerinde saklı payı bulunan mirasçıların çekirdek haklarına aykırı vasiyetname düzenlenemez. Fakat, istisnai haller de mevcut olup, mirasçının kanunda sayılan haklı gerekçelerin varlığı halinde mirastan reddedilmesi durumu istisnai haldir. Vasiyetnameye ilişkin düzenlemeler miras hukuku mevzuatında belirtilmiştir. İş bu mevzuat doğrultusunda üç çeşit vasiyetnamenin olabileceği belirtilmiştir.

Hukuksal ve tek taraflı bir işlem olan vasiyetname, tek taraflı bir irade beyanı ile bir sonuç yaratır. Yani vasiyetin bırakıldığı kişinin katılmasına gerek yoktur. Vasiyetname bir sözleşme değildir.

Vasiyetnamenin 3 tane türü vardır:

1- Resmi vasiyetname

2- El yazısı ile vasiyetname

3- Sözlü vasiyetname

El yazısı ile vasiyetname ve resmi vasiyetnamenin yazılı geçerlilik koşulları vardır. El yazısı ile vasiyetname ve resmi vasiyetname olağan vasiyetnamelerdir. Sözlü vasiyetname olağan üstü bir durumdayken yapılan vasiyettir.

Eğer bir kimse el yazısı vasiyet yada resmi vasiyet yapabilecek olanağa sahipse sözlü vasiyet yapamaz.

Sözlü vasiyet tanıklara göre el değiştirdiği için oldukça riskli bir vasiyet türüdür.

Miras bırakmak isteyen kimse son istek ve arzularını vasiyetname türlerinden birine hukuksal olarak düzgün bir biçimde açıklarsa geçerli olarak vasiyetname kurulur. Vasiyetnamesi geçerli kılınan kimsenin ölümü halinde bu vasiyetnamedeki isteklere itibar edilir.

Resmi Vasiyetname

Resmî vasiyetname, iki tanığın bulunması suretiyle devlet tarafından görevlendirilmiş olan resmî memur huzurunda düzenlenir. Resmi memur olacak kişi, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer herhangi bir görevli de olabilir. Miras bırakan kişi ölümü halinde üzerinde tasarrufu bulunabilecek değerlerin paylaşımını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi kendisi yazar veya bir başkasına yazdırır ve okuması için yazılan vasiyetnameyi miras bırakan kişiye verir.

Vasiyetname, miras bırakan kişi tarafından okunduktan sonra, miras bırakının istediği ölçüde olmuş olması halinde kendisi tarafından imzalanır. Daha sonra, miras bırakan kişi vasiyetnameyi imzaladıktan sonra; Memur, vasiyetnameyi o günün tarihini yazarak imzalar. Vasiyetnameye tarih ve imza konulduktan hemen sonra miras bırakan, vasiyetnameyi okuduğunu, bunun son arzularını içerdiğini memurun huzurunda iki tanığa ifade eder. Tanıklar, bu beyanın kendi önlerinde miras bırakan tarafından yapıldığını ve miras bırakanı tasarrufa ehil gördüklerini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar. İş bu vasiyetnamende nelerin yazıldığı ve miras bırakanın tasarruflarının neler olduğunun tanıklara bildirilmesi zorunlu değildir. İş bu anılan vasiyetnamede miras bırakan vasiyetnameyi okuyup imzalamaktadır. Bunun istinası da kanunda düzenlenmiştir. Miras bırakan tarafından okunmaksızın ve imzalanmaksızın da vasiyetname düzenlene bilmektedir. Şöyle ki; Miras bırakan vasiyetnameyi bizzat okuyacak veya imzalayacak durumda değil ise, memur vasiyetnameyi iki tanığın önünde ona okur ve bunun üzerine miras bırakan vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan eder. Bu durumda tanıklar, hem miras bırakanın beyan ve mirasa yönelik taleplerinin kendi önlerinde yapıldığını ve onu tasarrufa ehil gördüklerini; hem vasiyetnamenin kendi önlerinde memur tarafından miras bırakana okunduğunu ve onun vasiyetnamenin son arzularını içerdiğini beyan ettiğini vasiyetnameye yazarak veya yazdırarak altını imzalarlar. Bu şeklinde miras bırakan vasiyetnameyi okumadan ve imzalamadan düzenlemiş olmaktadır. Resmi vasiyetname düzenlenirken birtakım kişilerin görev aldığı anlaşılmaktadır. Görevli memur ve tanıklar vasiyetnamenin düzenlenmesinde yer almakta olan kişileridir. Fakat bazı kişilerin resmi vasiyetname düzenlenirken bulunmaları ve görev üstlenmeleri kanun ile yasaklanmıştır. Şöyle ki; Fiil ehliyeti bulunmayanlar, bir ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklılar, okuryazar olmayanlar, eşi, üstsoy ve altsoy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri, resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine memur veya tanık olarak katılamazlar. Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada yer alıp, görev üstlenemezler. Son olarak ortaya çıkan ve usulüne uygun olarak yapılan Resmî vasiyetnameyi düzenleyen memur, vasiyetnamenin aslını saklamakla yükümlüdür. Dilediği halde bir örneğini miras bırakan kişiye vermektedir.

Eğer vasiyet resmi bir memurla birlikte yapılıyorsa resmi vasiyetname türüdür. Miras bırakmak isteyen kimse bu vasiyetname türünü seçmiş ise son arzularında yalnız değildir.

Resmi vasiyetname; vasiyetçi resmi memur, iki tanık katılımı ile gerçekleşir.

Resmi vasiyetname türündeki vasiyetçinin son isteklerine memur şekil verir. Memurun kim olacağına yasa karar vermiştir.

Tanık olmadan yapılan bir vasiyet geçerli değildir ve yasa her kişinin tanıklık yapabilmesini kabul etmez.

El Yazısı ile Vasiyetname

Vasiyetnamenin düzenlenmesine ilişkin diğer bir yolda el yazısı ile vasiyetname düzenlemektir. Medeni kanunda el yazısının düzenlenmesine ilişkinde hükümlerde vardır. El yazısı ile vasiyetname herhangi bir beyaz kağıda el yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunlu olup, gereklidir. İş bu el yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir.

Miras bırakmak isteyen kimse son arzularının gizli kalmasını istiyorsa el yazısı ile vasiyetnamesini oluşturmalıdır ve güvenliği açısından memura vermelidir. Çünkü kişinin ölümü halinde vasiyetname birinin eline geçerse menfaat için değişiklik yapabilir, riski vardır. Bu vasiyetname türünde başından sonuna kadar elle yazılma şartı vardır, okuma yazma bilmeyenler resmi vasiyetnameyi tercih etmelidir. yazının kişiye ait olup olmadığında şüphe varsa bilirkişiye gidilir. El yazısı vasiyetname türünde yasalara göre tarih ve imza şartı vardır.

Sözlü Vasiyet

Miras bırakan bir kağıda vasiyetnamesini yazabileceği gibi, bazı durumların varlığı halinde sözlü olarak da vasiyetname düzenlenebilir. Şöyle ki; Miras bırakan, yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir. Bunun için miras bırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini verir. Bu şekilde düzenlenen vasiyetname de mevzuat çerçevesinde geçerli bir vasiyetnamedir. Ayrıca, resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir. Miras bırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son arzu ve istekleri, bırakılan yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa da imzalatır.

Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler. Miras bırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hâkime sözlü olarak beyan ederler. Tanıklar bir belge düzenledikleri gibi bir belge düzenlenmeksizin de, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki hususları sözlü olarak beyan ederek miras bırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler.

Sözlü vasiyetnameyi yapacak kişinin bulunduğu yere göre sözlü vasiyeti vereceği kişide önemli bir durum arz etmektedir. Şöyle ki; sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer. Bu durumlarda vasiyetnamenin bildirildiği kişi hakim görevi görmüş gibi kabul edilmektedir. Sözlü vasiyetname olağan üstü bir durum olup, miras bırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer. Bazen miras bırakan kişiler önceki yapmış olduğu vasiyetnameleri değiştirmek veya düzenlemek isteyebilmektedirler. Miras bırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebilir. Miras bırakan bunu yaparken, vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebilir. Ayrıca, miras bırakan kişi, yok etmek suretiyle de vasiyetnameden dönebilir. Ayrıca, kaza sonucunda veya üçüncü kişinin kusuruyla yok olan ve içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine olanak bulunmayan vasiyetname hükümsüz kalır. Fakat böyle bir durumda da, tazminat isteme hakkı saklıdır. Miras bırakan, önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname de yapabilir. Fakat, bu durumda kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça, sonraki vasiyetname onun yerini alır. Belirli mal bırakma vasiyeti de, vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe, miras bırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkacaktır.

Olağan üstü bir hal içinde bulunulmalıdır. Mirası bırakmak isteyen kimsenin son arzularını sözlü ifade etmesi ve bunu duyanların yazıya dökmesiyle oluşur.

Olağan üstü durumlar şunlar olabilir; kişi yoğun bakımda yada ölüme yakın durumda olabilir. Hastalık ,deprem yada ulaşım ve iletişimin kesilmesi durumları olabilir.

Kanunlar sözlü vasiyeti diğer vasiyet türlerine ulaşamama durumu varsa kabul görmüştür. Tanıklarla ilgili durumu ise sözlü vasiyeti kağıda dökmelerini , yasa 540. maddede yer vermiş. Sözlü vasiyeti hemen kağıda dökmeleri ay, yıl, gün ve yer belirtmeleri diğer tanığın da imzalayıp hemen resmi kuruma (mahkeme) iletmeleri gerekir demiştir. Vasiyetnamenin iptali, yeni vasiyetname ile yok etme ile yada önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmadan tekrar vasiyetname yapması ile olabilir.

Vasiyetnamenin geçerlilik şartlar; ehliyet ,ayırt etme gücü, yaş(15 yaşını tamamlaması gerekir)

Saklı Pay

Saklı pay miras bırakmak isteyen kimsenin vasiyetnamesinde mirasın bir bölümünü başkasına bırakmasına izin verilmemesidir. Yani kişinin ölümü gerçekleştikten sonra mirasın bir bölümü yasal mirasçılara verilmek zorundadır .Bu yasal zorunluluğa uyduktan sonra kalan bölümü istediği kurum ,kuruluş ve kişilere bırakabilir.

diyarbakır avukat
diyarbakır avukat

Süreç

Nasıl Çalışıyoruz?

  • Görüşüp, tartışıyoruz
  • Önaraştırma yapıyoruz
  • Sonuçlandırıyoruz
  • Dava Açıyoruz

İletişime Geç

Telefon Numarası

0531 359 4343

Email Adresimiz

[email protected]

başarı oranlarımız

Bizi seçmeniz için nedenler

Diyarbakır Ceza Avukatı
99%
Diyarbakır Boşanma Avukatı
99%
Diyarbakır Avukat
99%
wp ulaş
diyarbakır kombi diyarbakır kombi servisi diyarbakır kombi arıza diyarbakır temizlik şirketi diyarbakır temizlik şirketleri kombi servisi diyarbakır sondaj diyarbakır temizlik şirketi diyarbakır temizlik şirketleri alocars alo cars