Kapat

Avukat Fırat HASGÜMÜŞ, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukattır. Diyarbakır avukat merkezli ve diğer illerde; ceza yargılamasında, boşanma, velayet, nafaka ve aile hukukunda, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası tazminat davalarında, sağlık hukukunda, iş hukukunda, bilişim hukukunda, idare ve vergi hukukunda hukuki danışmanlık yapmakta, avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

Diyarbakır Avukatlık Hizmetleri

Devlet Memurları Şirket Ortaklığı olabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı " başlıklı 28. Maddesi "Memurlar Türk Ticaret Kanunu'na göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz. Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler," şeklindedir.

Türk Ticaret Kanununun 359/1. ‘’ Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.’’ Şeklindedir. Yine, TTK 370. ‘’ (1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır." Şeklindedir.

Kamu görevlisi olan memurlar Adi Şirket Ortağı olamazlar.

Anonim Şirket Açısından

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre devlet memurları anonim şirketlerin ortağı olabilir ancak yönetiminde, denetiminde görev alamazlar. Temsilci ve vekil olamazlar. Ancak şirketin yüzde yüz hissesine sahip olmanız durumunda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması gerektiğinden ve devlet memurları anonim şirketlerde temsilci olamayacağınızdan yüzde yüz hisseye sahip olmanız 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aykırıdır.

Kolektif ve Komandit Şirket Acısından

Devlet Memurları, görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç olmak üzere kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Memurlar kolektif şirket ortağı olamaz ve bu tür şirketlerde hiçbir görev alamazlar. Memurlar komandit şirketin komandite sınırsız sorumlu ortağı olamaz ve bu tür şirketlerde hiçbir görev alamazlar. Memurlar komandit şirketin sermayesi bölünmüş komandit ortağı olabilirler. Memur komandit ortağı olduğu komandit şirketin yönetim ve denetimde görev almazlar şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz ve şirketin kanuni temsilciliğini yürütemezler. Memurlar komandit şirketin komanditer ortağı olabilirler. Ama memurlar komanditer ortağı olduğu komandit şirketin yönetim ve denetimde görev almazlar şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz şirketin kanuni temsilciliğini yürütemezler.

Limited Şirket Yönünden

Memurlar limited şirketi ortağı olabilirler. Ancak memurlar ortağı olduğu limited şirketinin yönetim ve denetimde görev almazlar. Bu şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz ve şirketin kanuni temsilciliğini yürütemezler. Diğer yandan ortak olunan limited şirketi Ana sözleşmesi şirketi idare ve temsil edecek olanların belirtilmiş olması ve memurların bu kişiler arasında yer almaması gereklidir.

Türk Ticaret Kanununda limited şirketlerden farklı olarak anonim şirketlerde paydaşlardan en az birinin şirketi temsile yetkili olması şartı getirilmemiştir. Türk Ticaret Kanununun limited şirketlerde yönetim ve temsili düzenleyen 623. maddesinde en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir, hükmü yer almaktadır. Devlet memurları her ne kadar anonim şirketlere ve limited şirketlere ortak olabiliyorsa da söz konusu şirketlerin yönetim ve temsilinde görev alamazlar. Tek paylı limited şirketlerde pay sahibi kişi otomatik olarak yönetici ve temsilci olacaktır. Ancak bu durum anonim şirketlerde geçerli değildir. Zira anonim şirketlerde ortaklardan en az birinin yönetim kurulu üyesi olma zorunluluğu yoktur. Eğer yönetim kurulu üyesi veya üyeleri ortak olmayan kişilerden seçilirse devlet memurunun anonim şirketin yüzde yüz hissesine sahip olmasına engel bir durum kalmayacaktır.

Kooperatif Şirketi Yönünden

657 Sayılı Devlet Memurları kooperatif şirket ortağı olabilirler. Memurlar ortağı-üyesi olduğu yapıya kalkınma ve tüketim kooperatiflerinin yönetim ve denetim kurulunda görev alabilirler. Ama bunların dışında ortağı-üyesi olduğu kooperatif şirketlerin yönetim ve denetiminde görev alamazlar. Bu şirketin personeli sayılacak bir görev yapamaz ve şirketin kanuni temsilciliğini yürütemezler.

diyarbakır avukat
diyarbakır avukat

Süreç

Nasıl Çalışıyoruz?

  • Görüşüp, tartışıyoruz
  • Önaraştırma yapıyoruz
  • Sonuçlandırıyoruz
  • Dava Açıyoruz

İletişime Geç

Telefon Numarası

0531 359 4343

Email Adresimiz

[email protected]

başarı oranlarımız

Bizi seçmeniz için nedenler

Diyarbakır Ceza Avukatı
99%
Diyarbakır Boşanma Avukatı
99%
Diyarbakır Avukat
99%
wp ulaş
diyarbakır kombi diyarbakır kombi servisi diyarbakır kombi arıza diyarbakır temizlik şirketi diyarbakır temizlik şirketleri kombi servisi diyarbakır sondaj diyarbakır temizlik şirketi diyarbakır temizlik şirketleri alocars alo cars