Kapat

Avukat Fırat HASGÜMÜŞ, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukattır. Diyarbakır avukat merkezli ve diğer illerde; ceza yargılamasında, boşanma, velayet, nafaka ve aile hukukunda, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası tazminat davalarında, sağlık hukukunda, iş hukukunda, bilişim hukukunda, idare ve vergi hukukunda hukuki danışmanlık yapmakta, avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

Diyarbakır Avukatlık Hizmetleri

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davaları türüne göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar Anlaşmalı (çekişmesiz) boşanma davası ve Anlaşmadan (çekişmeli) boşanma davasıdır.

1. Anlaşmalı (çekişmesiz) Boşanma Davası: Boşanmaya karar veren taraflarının, boşanma ile alakalı olan konular üzerinde kendi aralarında anlaşma sağlayabilmesi neticesinde açılan boşanma davalarına anlaşmalı boşanma davaları denilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, taraflar ortak çocukların velayeti, nafaka, menkul ve gayrimenkul değerler, ziynet eşyalar gibi konular üzerinde anlaşmaları ile açılmaktadır. Taraflar anlaştıkları hususların protokole geçirip, karşılıklı olarak imzalamak suretiyle resmileştirmektedir.

Daha sonra düzenlenmiş olan boşanma davası dilekçesine bu protokol ek yapılarak ilgili mahkemede dava açılır. Anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede sonuçlanmaktadır. Genelde mahkeme tarafından boşanmak isteyen taraflara yakın tarihli bir gün verilip, dava dosyasına ek olarak sunulan protokolde ki hususların duruşma da taraflarca sözlü olarak da teyit edildikten sonra boşanmaya karar verilmektedir.

2.Çekişmeli(Anlaşamama) Boşanma Davaları: Boşanmaya karar veren taraflarının, boşanma ile alakalı olan konular üzerinde kendi aralarında anlaşma sağlayamaması neticesinde açılan boşanma davalarına çekişmeli boşanma davaları denilmektedir.

Bu davada taraflar evliliğin sonlandırılması neticesinde ortaya çıkacak durumlar üzerinde anlaşamamaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak görüş bildiren bir protokol düzenlenmeksizin, taraflar kendi taleplerini dikkate alan dava/karşı dava dilekçesi ile dava açmaktadır.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede ve Nerede ki Mahkemede Açılır?

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Genel itibari ile boşanma davaları eşlerden birinin yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesinde açılır.

Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

 • Zina : Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı bulunmamaktadır.
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış : Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı bulunmamaktadır.
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme : Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
 • Terk : Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

 • Akıl hastalığı: Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
 • Evlilik birliğinin sarsılması: Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Bu hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Boşanma Davasında Yargılama Nasıl Yapılır?

 • Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir:
 • Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz.
 • Hâkim, bu olgular hakkında gerek re'sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez.
 • Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz.
 • Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder.
 • Boşanma veya ayrılığın fer'î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
 • Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.
   

Hukukumuzda boşanma davalarında, avukat ile temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Dilerseniz boşanma davalarını avukat görevlendirmeden kendiniz de takip edebilirsiniz. Ancak boşanma öncesinde bir diyarbakır boşanma avukatı yardımı alınması, ilerde doğabilecek hak kayıplarının önüne geçilebilmesi ve kişinin manevi olarak oldukça hassas olduğu dönemde, bir de maddi kayıp yaşamaması bakımından da önemlidir. Her ne kadar hukukumuz da boşanma davalarında avukatla temsil zorunluluğu bulunmasa da , duygusal olarak zor ve yoğun bir süreçten geçilirken hukuki açıdan hakların uygun şekilde saptanması ve hak kayıplarına neden olunmaması bakımından bir Diyarbakır boşanma avukatı yardımı almanız ve avukatınızla içinde bulunduğunuz süreci her yönüyle ayrıntılı olarak değerlendirmeniz lehinize olacaktır.

diyarbakır avukat
diyarbakır avukat

Süreç

Nasıl Çalışıyoruz?

 • Görüşüp, tartışıyoruz
 • Önaraştırma yapıyoruz
 • Sonuçlandırıyoruz
 • Dava Açıyoruz

İletişime Geç

Telefon Numarası

0531 359 4343

Email Adresimiz

[email protected]

başarı oranlarımız

Bizi seçmeniz için nedenler

Diyarbakır Ceza Avukatı
99%
Diyarbakır Boşanma Avukatı
99%
Diyarbakır Avukat
99%
wp ulaş
diyarbakır kombi diyarbakır kombi servisi diyarbakır kombi arıza diyarbakır temizlik şirketi diyarbakır temizlik şirketleri kombi servisi diyarbakır sondaj diyarbakır temizlik şirketi diyarbakır temizlik şirketleri alocars alo cars